Δημοσιεύσεις – Ισολογισμοί

Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2017 Πατήστε εδώ
Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2016 Πατήστε εδώ
Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2015 Πατήστε εδώ
Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2014 Πατήστε εδώ
Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2013 Πατήστε εδώ
Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2012 Πατήστε εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες εταιρείας 31-12-2017 κατά Δ.Π.Χ.Α. Πατήστε εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες εταιρείας 31-12-2016 κατά Δ.Π.Χ.Α. Πατήστε εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες εταιρείας 31-12-2015 κατά Δ.Π.Χ.Α. Πατήστε εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες εταιρείας 31-12-2014 κατά Δ.Π.Χ.Α. Πατήστε εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες εταιρείας 31-12-2013 κατά Δ.Π.Χ.Α.Πατήστε εδώ
Δείτε τα Στοιχεία και Πληροφορίες εταιρείας 31-12-2012 κατά Δ.Π.Χ.Α.Πατήστε εδώ
SAMBROOK Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. (20-06-2018) Πατήστε εδώ
SAMBROOK Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. (26-06-2017) Πατήστε εδώ
SAMBROOK Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. (29-06-2016) Πατήστε εδώ
SAMBROOK Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. (26-06-2015) Πατήστε εδώ
SAMBROOK Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. (26-06-2014) Πατήστε εδώ
SAMBROOK Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. (27-06-2013) Πατήστε εδώ